top of page

Nevyhnutná potreba štátnej škôlky pre deti na Kramároch

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto dlhodobo nemá dostatočné kapacity tried v materských školách. Mestská časť je zriaďovateľom 8 základných škôl a 13 materských škôl. Súčasné kapacity hlavne materských škôl sú nedostatočné, čo vedie k tomu, že mestská časť nedokáže vyhovieť rodinám s malými deťmi, ktoré musia hľadať miesta v súkromných zariadeniach, čo je pre tieto rodiny finančne náročné.

Mali by sme sa pokúsiť nájsť také riešenie, aby bolo možné umiestniť všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti a ich rodičia prejavia záujem o materskú školu. Najhorší stav je v našej lokalite Kramáre a na Kolibe, kde je potrebné zvýšiť počty miest v materských školách. Mestská časť už roky hľadá vhodné priestory pre zriadenie novej materskej školy podľa našich informácií plán je nájsť vlastníkov nehnuteľností – pozemkov, nebytových priestorov, prípadne rodinných domov z radov fyzických a právnických osôb, štátu alebo verejných inštitúcií s cieľom získať do dlhodobého nájmu alebo kúpiť také priestory, kde by bolo možné umiestniť triedy novej materskej školy.

Takáto škôlka by bola prevádzkovaná mestskou časťou. Mestská časť by s vybraným vlastníkom pozemku, nebytového priestoru, prípadne rodinného domu uzavrela dlhodobú nájomnú alebo kúpnu zmluvu , zabezpečila jeho prispôsobenie potrebám materskej školy v zmysle platných právnych predpisov a riadne si plnila povinnosti v prospech detí a rodičov z Nového Mesta.

bottom of page