top of page

Škôlka definitívne nevznikne. Stavebné konanie na obe bytovky pokračuje ďalej.

Posledné mesiace od vyhlásenia zbierky sme sa snažili urobiť maximum preto, aby sme dokázali vyzbierať dostatok finančných darov a ukázali politikom, že to myslíme vážne. Za všetko hovorí viac ako 139 finančných darov od ľudí a firiem v celkovej výške 110 622,70 Euro. Žiaľ, dostatočná politická podpora sa nenašla.Júnové zastupiteľstvo


Po viacerých argumentoch pánov poslancov, že cena predmetného pozemku je vysoká žiadali sme pána starostu, aby na júnovom zastupiteľstve bol predmetný bod kúpy pozemku opätovne zaradený na program. Chceli sme, aby kúpna cena za pozemok bola maximálne vo výške jeho znaleckého posudku. Plán bol vyzbierať zvyšnú časť kúpnej ceny vo forme finančnej zbierky, čo sa nám aj úspešne darilo. Odhodlanie a motivácia ľudí, susedov, aj nezainteresovaných občanov bola veľká. Desiatky stretnutí petičného výboru, stovky e-mailov. Ľudia boli ochotní posielať rôzne sumy vo výškach, ktoré boli pre nás prijemným prekvapením. Od 10 euro až po 1000 euro na osobu. Sme vďační, obzvlášť v dnešnej dobe. Kúpa pozemku bola nakoniec zaradená na program zastupiteľstva. Páni poslanci sa ale rozhodli a väčšinou v počte 14 tich poslancov odhlasovali, že náš bod vypustia z programu miestneho zastupiteľstva. Teda sa o ňom ani nerokovalo. Neprebehla diskusia ani finálne hlasovanie o našej iniciatíve. A tým to pre mnohých z nás skončilo...


Čo bude ďalej ?


Dohoda bola taká, že ak nedôjde ku kúpe pozemku do 30.09.2022 všetkým darcom sa peniaze vrátia späť na účet odkiaľ prišli. Dnešným dňom požiadame vedenie Mestskej časti, aby tak urobilo v najbližších dňoch v zmysle dodržania dohody.

Povoľovací proces k bytovým domom pokračuje ďalej a je teraz v kompetencii stavebného úradu a pána starostu ako sa s ním vysporiada. My, ako členovia petičného výboru zároveň aj zástupcovia vlastníkov bytových domov, sme požiadali p.starostu na stretnutí konanom dňa 13.09.2022 , aby stavebný úrad trval na vypracovaní transparentného a nezávislého geotechnického posudku v stavebnom konaní tak, aby všetci obyvatelia bytových domov mali istotu, že prípadná budúca stavba v žiadnom prípade neohrozí statiku ich alebo okolitých bytových domov. K predmetnej požiadavke sa spísala zápisnica a bola odovzdaná zodpovednej referentke na stavebnom úrade.

Poďakovanie


Chceli by sme aj touto formou poďakovať pánovi starostovi Mestskej časti za jeho podporu tejto iniciatíve. Takisto investorovi za ochotu spraviť kompromis v prospech občianskej vybavenosti. Rovnako aj pánom poslancom, ktorí nás celý čas podporovali.Iniciatíva končí. Nenašli sme dostatočnú politickú podporu pre náš projekt. Rok práce skvelých ľudí vyšiel na zmar. Chcem poďakovať každému, kto dokázal venovať svoj čas a energiu zadarmo v prospech dobrej veci, ktorou škôlka určite bola. Bolo mi cťou !

bottom of page